Anti corruptie- en fraudebeleid

Introductie

EMS heeft dit anti-corruptie- en fraudebeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat voor duidelijk is hoe EMS ervoor kan zorgen dat haar activiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, op geen enkele manier in verband kunnen worden gebracht met corruptie en/of fraude. EMS tolereert geen enkele vorm van corruptie of fraude.

Om fraude te voorkomen screenen wij onze klanten, onze medewerkers en de bedrijven waarmee wij samenwerken.

Binnen een land kunnen grote verschillen zijn wat betreft de mate van corruptie. Daarom zijn wij voor onze buitenlandse activiteiten extra alert en houden rekening met het corruptieniveau van een desbetreffend land en treffen waar nodig (extra) maatregelen.

Dit beleid biedt niet genoeg ruimte om alle vormen van corruptie te omschrijven. Mocht er toch onduidelijkheid zijn over het anti-corruptie- en fraudebeleid van EMS, neem dan contact op met onze Compliance Officer Gerrit Kuiper (gerrit@ems.claims) of met één van de andere directieleden van EMS.

 

Wat is fraude?

Onder fraude verstaat EMS het bewust doorgeven van foutieve informatie of door bepaalde informatie achter te houden. Hieronder valt ook valsheid in geschrifte. Het doel van fraude kan zowel bestaan uit zakelijk als privaat gewin.

 

Wat is corruptie?

Corruptie is een verzamelnaam voor allerlei zaken waarin iemand zijn/haar positie misbruikt voor persoonlijk en/of zakelijk gewin. Onder andere omkoping en afpersing vallen onder deze noemer. Vaak gaat corruptie samen met andere strafbare handelingen, zoals valsheid in geschrifte of witwassen.

 

Wat is omkoping?

Omkoping valt onder de noemer corruptie en heeft als doel dat de omgekochte iets doet of nalaat, waardoor de omkoper oneerlijke voordelen heeft. Voorbeelden waarin dit kan plaatsvinden zijn het geven van giften, diensten, relatiebeheer of het doen van bepaalde beloften. Omkoping kan zowel op ambtelijk als privaat niveau plaatsvinden (bijvoorbeeld een ambtenaar, politicus of (privé) persoon kan omkopen of omgekocht worden). Verschillende vormen van omkoping zijn:

  • Steekpenningen/smeergeld: verborgen transacties om zaken voor elkaar te krijgen. De betaling op zich is verkeerd, waardoor de wijze waarop niet langer relevant is.
  • Kick back: een vorm van smeergeld die wordt betaald aan invloedrijke personen in een organisatie in ruil voor voordelen. De vergoeding wordt vaak op voorhand al bepaald en wordt door beide partijen goedgekeurd. Hier is dus niet direct sprake van enkelvoudige omkoping, maar om een samenzwering tussen beide partijen.
  • Faciliterende betalingen: onofficiële (kleine) betalingen aan bijvoorbeeld een overheidsfunctionaris om zo een officiële (en vaak routinematige) handeling te versnellen of vergemakkelijken. Bij deze vorm van omkoping wordt er geld gevraagd voor een serviceniveau waar iemand onder normale omstandigheden gewoon recht op zou hebben.

 

Welke regels volgt EMS?

Wij werken met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van corruptie, zoals het Wetboek van Strafrecht (Nederland), maar ook de internationale UK Bribery Act (Verenigd Koninkrijk) en de Foreign Corrupt Practices Act (Verenigde Staten).

Omdat het meewerken aan corruptie strafbaar is voor zowel medewerkers als de volledige organisatie, en dit de reputatie en financiën van EMS ernstig kan schaden, zal iedereen die voor, namens of met EMS zaken doet, nooit:

  • Direct of indirect steekpenningen of andere ongepaste voordelen aan een derde (persoon of entiteit) beloven, aanbieden, geven, vragen of verwachten;
  • Meewerken aan faciliterende betalingen.

Indien een medewerker (of iemand anders die voor, namens of met EMS werkt) omkoping of corruptie constateert, dan zal diegene direct contact opnemen met zijn/haar leidinggevende en wordt de Compliance Officer direct hiervan verwittigt.

 

Hoe voorkomt EMS corruptie en/of fraude?

  • Door alleen contracten af te sluiten met een verwijzing naar anti-corruptie- en fraudebepalingen.
  • Door (publiekelijk) aan partijen duidelijk te maken dat wij niet meewerken

aan enige vorm van corruptie en/of fraude.

  • Door in het buitenland samen te werken met ambassades.
  • Door vooraf duidelijke afspraken te maken, waardoor op voorhand duidelijk is welke diensten onder welke omstandigheden geleverd gaan worden.
  • Door een transparante administratie bij te houden.