Uw uitdaging, onze oplossing

Ik heb te maken met een paar uitdagingen

Verzekeraars, volmachtkantoren en tussenpersonen hebben een sterke focus op het verkopen van hun verzekeringsproducten. Zeer begrijpelijk. De online aanwezigheid in de branche is zeer hoog, maar de laatste jaren zijn ook de online vergelijking sites niet meer over het hoofd te zien. Ondertussen is de markt aardig verzadigd en blijft het aantal polissen in Nederland redelijk stabiel. De premiedruk neemt alleen maar toe. Recente financiële rapportages laten een stijgende schaderatio zien, ruimte om het premievolume te laten stijgen is er niet of nauwelijks.

Het is dus hoog tijd de focus te verleggen op “de achterkant”, de schadeafhandeling. Een transparante, eerlijke en snelle afhandeling van de schade zal leiden naar een verhoging van de klanttevredenheid.  En als u gebruik maakt van de Claimsengine® van EMS kan dat in combinatie met kostenreductie en beperking van de schadelast.

Ik wil mijn kosten beperken…

Er is bij de financiële dienstverleners hard gewerkt aan het reduceren van de kosten. Grote automatiseringsprojecten en reductie van het personeelsbestand hebben hun effect gehad. De schadebehandeling is daarentegen nog aardig buiten schot gebleven. Hier wordt nog veel op traditionele wijze gewerkt.

Stelt u zich eens voor dat u zo’n zelfde stap kunt zetten in schadebehandeling als de stap die gezet is bij het afsluiten van een polis. Wat kan het voor de efficiëntie van de schadeafdeling betekenen als uw verzekeringsnemer niet alleen zelf zijn schade online kan melden maar ook in de meeste gevallen volledig zelf kan afhandelen, zonder tussenkomst van uw medewerkers.

Stelt u zich eens voor dat wanneer uw verzekeringsnemer zelf zijn schade afhandelt er volledig automatisch een validatie wordt uitgevoerd op de geclaimde schadehoogte, dan wordt op alle schades expertise uitgevoerd. Bij hoge uitzondering is de inzet van een expert nog nodig. Zo krijgt u meer zekerheid over de uitgekeerde schadebedragen en voorkomt u schade inflatie.

…en ik wil mijn schadelast beter beheersen…

Door een schademelding snel en adequaat af te handelen, meestal direct online door de consument zelf, en alle schades te valideren voorkomt u wat wij noemen “schade inflatie”.  Met schade inflatie bedoelen wij het onnodig uitbetalen van te hoge bedragen voor schadeloosstelling. Een effect dat optreedt als een afhandeling te lang duurt en er geen of onvoldoende expertise wordt uitgevoerd.

De Claimsengine® biedt u geautomatiseerde expertise op elke schade, zeer snel en adequaat, en volle inzet op verhaalbaarheid, herstel en vervanging in natura.In de Claimsengine® wordt het gedrag van de consument tijdens het behandelen van zijn schade gemonitord. Vreemd klikgedrag kan wijzen op een poging de melding te “optimaliseren”, de Claimsengine® reageert daarop. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van FRISS.

…en ik wil de aanwezige kennis in mijn organisatie behouden en beter benutten.

De vergrijzing speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Door de behandel en expertise kennis te vatten in een systeem, en dat is wat de Claimsengine® doet, houdt u de kennis en ervaring vast en is deze 24×7 online actief bij de behandeling van schades door uw verzekeringsnemer.

De Claimsengine® heeft het grootste effect op de bulk van uw schades. De complexere schades kunnen nu meer aandacht krijgen. Daar zit ook de uitdaging voor uw medewerkers, zeker de nieuwe garde wil uitdagend en afwisselend werk. Door dit werk te bieden weet u deze nieuwe medewerkers aan u te binden, vast of flexibel.

Wat we voor u hebben en wie we zijn

De kern van het aanbod van EMS is onze Claimsengine®. De Claimsengine® is een cloud based oplossing die uw organisatie in staat stelt uw bulkschades STP af te wikkelen terwijl uw klant de schade zelf meldt en zonder dat u concessies hoeft te doen op het gebied van kwaliteit.

De presentatie hieronder geeft een goed beeld van de oplossing:

Wij bieden u onze Expertise-engine® aan. Dit is een tool dat waarmee u zelf extra zekerheid aan uw schadebehandeling toevoegt.  Een automatische prijscheck op inboedelschades, een check tegen een erkend prijzenboek voor aannemerswerk, een mogelijke check met de FRISS database, et cetera. Hiermee heeft u een laagdrempelige wijze om vast te stellen of de claim redelijk is of niet.

Het kan zijn dat de instant schadevalidatie nog te veel vragen overlaat in een claim. Het is dan voor een schadecorrespondent mogelijk om vanuit de Expertise-engine® middels een video verbinding met de verzekerde de schade op te nemen. Valt de claim nu wel binnen de marges, is meer zekerheid verkregen en is de oorzaak nu helder?

Na het afronden van de instant schadevalidatie of de video validatie door de schadebehandelaar kan de claim alsnog worden doorgeschoven naar een andere schadeprofessional eventueel buiten uw organisatie. Die persoon beoordeelt dan op basis van de dan bekende gegevens, die in het systeem zijn vastgelegd, aan de hand van een video-expertise of de claim redelijk is en de schade oorzaak helder.

Mochten de door verzekerde aangeleverde gegevens en de (video) gesprekken niet een voldoende duidelijk beeld hebben opgeleverd, dan blijft expertise door een schade-expert mogelijk. Hij of zij legt naar aanleiding van uw opdracht een bezoek af enbrengt hierover verslag aan u uit. Ook hier biedt de Expertise-engine® van uClaim meerwaarde. Door te weten op welke onderdelen van de claim meer zekerheid moet worden verkregen, kunt u richting aan de schade-expertise geven en op die wijze de expertisekosten in de hand houden bij een gelijkblijvend of zelfs beter resultaat.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website

Is uw organisatie klaar?

EMS werd opgericht omdat in de schadebehandelingsmarkt veel te winnen was op het gebied van efficiëntie.

In 2013 werden de eerste fundamenten van EMS gelegd. Een blauwdruk die duidde hoe schadebehandeling gerevolutionaliseerd kon worden. Hiermee was ook het idee van de claimsengine geboren. In de anderhalf jaar die volgde, werd het idee omgezet in werkelijkheid. Een systeem dat een verzekerde in staat stelt om sneller haar klanten te bedienen op het moment dat zij zelf willen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Gerrit Kuiper

EMS is een InsurTech met een ondernemende startup mentaliteit. EMS ontwikkelt de Claimsengine®, disruptive technology voor de verzekeringsindustrie.

Bij EMS kom je terecht in een dynamische omgeving waar je uitgebreid zult worden begeleid om je kennis te verbreden. In korte tijd kun je grote stappen maken.

Mocht deze korte omschrijving je aanspreken, willen we je uitnodigen of te reageren op één van de onderstaande vacatures, of een open sollicitatie te sturen naar Gerrit Kuiperinfo@ems-csp.com

VACATURE: TEST & PROJECT CONSULTANT

Contact